Farmahem - od 2001 sponzor na Hemija.net

Главна страница Линкови Периоден систем Книги и списанија Експерименти Нобеловци Форум Хумор Email
  Статии публикувани во 2008
  Статии публикувани во 2007
  Статии публикувани во 2006
  Статии публикувани во 2005
  Статии публикувани во 2004
  Статии публикувани во 2003
  Статии публикувани во 2002
  Статии публикувани во 2001
  Статии публикувани во 2000
  Врвни десет
  Внесете промена
  Cool страници
  Врвни десет
  Додадете нова страница
  Периодични списанија
  Книги од странски издавачи
  Книги од домашни издавачи

Тродимензионални графени

Научниците од Кина успеале да развијат брза и лесна процедура за добивање на 3D графен во вода, проширувајќи ги при тоа сознанијата графените со што нивната иднина како суперкондензатори, материјали складирање на водород и како катализатори станува поизвесна.

Графенот, кој претставува еден слој на јаглеродни атоми поврзани меѓу себе преку хексагонално соседство, може преку самоформирање да образуваат 1D и 2D структури кои може да имаат многу потенцијални апликации. Сепак, графенот обично се добива во мали количества, што ја ограничува неговата употреба како функционален материјал. 3D микропорозните и мезопорозните јаглеродни материјали (хидрогелови и аерогелови) се лесни, имаат висока порозност и капацитети за складирање, имаат голема површина, висока електричната спроводливост и термичка стабилност. Подготовка на вакви структури е предизвик да се изведе под умерени и поекономични услови од сегашните методи кои се далеку од идеални.

Графени
Со комбинација на редукција на графенски оксид и самоформирање на продуктот на реакцијата, можно е да се добијат 3D графенски структури.

Lifeng Yan и неговите колеги на University of Science and Technology of China, Heifei, подготвиле 3D графенски структури со самоформирање од графен оксид со користење на умерени хемиски редукциони средства во вода при 95 °C при атмосферски притисок и без мешање. Обликот на графенот бил контролиран со помош на реакциони садови со различна форма. Тимот од истражувачи бил во можност да добие графен со различна форма. „Овој процес е доста едноставен – сите макроскопски 3D форми на графенот може да се добијат на собна температура и притисок“, вели Lifeng Yan.

Во истражувањата тимот открил дека материјалите поседуваат висока електричната спроводливост, како и висока механичка и термичка стабилност. Вредностите за специфичниот капацитетот биле слични на графен хидрогеловите добиени со хидротермални методи. Механичката стабилност на материјалите била слична на хемиски омрежените полимер хидрогелови.

Тимот на Yan планира да ја испита применливоста на добиените материјали како потенцијални суперкондензатори, биосензори и катализатори, како и за подготовка на различни видови на нови 3D графен композити.

„Овие макроскопски порозни материјалите може да бидат корисни ако може да се користат за намалување на емисијата на стакленички гасови при изработка нови катализатори“, вели Xiaobo He, експерт на графински материјали од Louisiana State University во САД.

 Статии

најнови
PepsiCo ги повлекува бромираните растителни масла од Gatorade
Нов начин на претворба на сулфурниот диоксид во сулфурна киселина
Стабилноста на арсенатната ДНК
Невидливо мастило за 21 век
Црниот TiO2 апсорбира светлина во целиот спектар
Тродимензионални графени

 Хумор

најчитан
Основни правила за работа во лабораторија (5973 посети)
Нова органска номенклатура (5957 посети)
За стакларијата во лабораторија (5955 посети)
Електрофилна адиција - молекулска драма (5941 посети)
Смртта на биретата (5937 посети)
Студентски легенди (5930 посети)

 Link.Hemija.net

најпосетувани линкови
Indian Institut of Technology, Department of Chemistry (6435 посети)
ScienceDirect TOP25 Hottest Articles (6427 посети)
Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (6422 посети)
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe (6413 посети)
Збирка материјали за наставата во 21-от век (6396 посети)
Beer's Law (6394 посети)

[Главна стана] [Стари статии] [Периоден систем] [Линкови]
[Нобеловци] [Форум] [Хумор] [E-mail]

© Hemija.net, Скопје, Македонија. Контакт: kontakt@hemija.net